Instytut Telekomunikacji realizuje kształcenie:

  • na cywilnych studiach wyższych I i II stopnia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym
  • na studiach wyższych dla kandydatów na żołnierzy zawodowych
  • na studiach doktoranckich (III stopień) w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym
  • na studiach podyplomowych i kursach specjalistycznych

Kształcenie na cywilnych studiach I i II stopnia realizowane jest w trzech specjalnościach

  • systemy telekomunikacyjne;
  • systemy teleinformatyczne;
  • systemy cyfrowe.

Systemy telekomunikacyjne

Specjalność przygotowuje specjalistów w zakresie projektowania i eksploatacji urządzeń oraz systemów i sieci telekomunikacyjnych. Absolwent tej specjalności posiada wiedzę z zakresu najnowszych technik i technologii stosowanych we współczesnych przewodowych i bezprzewodowych systemach/sieciach telekomunikacyjnych oraz wykorzystywanych protokołów i algorytmów, niezbędnych do świadczenia różnorodnych usług. Posiada także umiejętność w zakresie m.in. programowania złożonych układów cyfrowych, programowania aplikacji mobilnych oraz projektowanie układów programowalnych dla urządzeń wchodzących w skład tych systemów i sieci. Zna podstawowe metody bezpiecznego przetwarzania informacji oraz ich przesyłania w sieciach telekomunikacyjnych. Studia przygotowują przede wszystkim do pracy na stanowiskach technicznych związanych z projektowaniem i eksploatacją urządzeń końcowych, komutacyjnych, teletransmisyjnych i radiokomunikacyjnych. Absolwenci tej specjalności są przygotowani również do pracy na stanowiskach kierowniczych w instytucjach/firmach zajmujących się projektowaniem lub eksploatacją sieci i systemów telekomunikacyjnych oraz ich marketingiem.

Systemy teleinformatyczne

Specjalność ma na celu kształcenie specjalistów w zakresie projektowania i eksploatacji sieci i systemów, w których wykorzystywane są zarówno urządzenia telekomunikacyjne, jak i informatyczne. Absolwent tej specjalności posiada wiedzę z zakresu zastosowania najnowszych technik i technologii w systemach i sieciach teleinformatycznych. Posiada wiedzę z zakresu m.in. architektury systemów i sieci teleinformatycznych oraz systemów operacyjnych niezbędną do wykorzystania narzędzi informatycznych służących do projektowania sieci teleinformatycznych, zapewniających świadczenie różnorodnych usług. Posiada umiejętności związane z implementacją zaawansowanych aplikacji sieciowych i internetowych niezbędnych do administrowania i utrzymania sieci teleinformatycznych i komputerowych. Ukończenie studiów tej specjalności przygotowuje do pracy związanej z projektowaniem i instalowaniem systemów/sieci  teleinformatycznych oraz ich eksploatacją. Absolwenci mogą również podejmować pracę na stanowiskach kierowniczych w instytucjach/firmach zajmujących się projektowaniem, instalowaniem i administrowaniem systemów/sieci teleinformatycznych oraz ich marketingiem.

Licznik czasu i częstotliwości
Licznik czasu i częstotliwości wykonany w ZTC

Systemy cyfrowe

Specjalność kształci specjalistów o wysokich kwalifikacjach w zakresie projektowania układów i systemów cyfrowych, dominujących we współczesnych elektronicznych urządzeniach profesjonalnych i powszechnego użytku. Program nauczania, oprócz przedmiotów ogólnych i podstawowych obejmuje szeroką gamę przedmiotów kierunkowych i specjalistycznych zawierających m. in. podstawy teorii układów logicznych, struktury i technologie cyfrowych układów scalonych, układy programowalne i specjalizowane oraz mikroprocesory, mikrokontrolery, systemy wbudowane i kompletne scalone systemy elektroniczne SoC. W procesie kształcenia szczególny nacisk położono na stosowanie komputerowych języków opisu sprzętu (VHDL, Verilog) do projektowania, analizy i symulacji urządzeń cyfrowych oraz na umiejętność programowania systemów komputerowych i urządzeń mobilnych (w tym z systemem Android). Do analizy i projektowania systemów cyfrowych stosuje się języki asemblera i wysokiego poziomu (C++, Java), sieci neuronowe i układy o logice rozmytej. Studenci zapoznają się praktycznie z budową, zastosowaniami i metodami projektowania cyfrowych układów scalonych o różnych skalach integracji, z użyciem oprogramowania wiodących firm światowych (Xilinx, Altera, Cadence, ARM Keil).

Specjalność przygotowuje do pracy na stanowiskach konstruktorów cyfrowych urządzeń elektronicznych, na stanowiskach kierowniczych w przemyśle elektronicznym oraz w zespołach naukowych i interdyscyplinarnych.