W ramach kształcenia kandydatów na żołnierzy zawodowych, w Instytucie Telekomunikacji, realizowane jest kształcenie w następujących specjalnościach:

Eksploatacja systemów łączności - obejmuje programem wiedzę politechniczną z zakresu współczesnych technik i technologii stosowanych w systemach telekomunikacyjnych i teleinformatycznych. Są one skorelowane są z potrzebami i zadaniami Sił Zbrojnych RP w części obejmującej szkolenie specjalistyczne wojskowe. Specjalność ma na celu kształcenie w zakresie budowy i eksploatacji urządzeń oraz systemów łączności i informatyki stosowanych w SZ RP. W trakcie studiów podchorążowie zapoznają się z różnorodnymi środkami łączności i informatyki wykorzystywanymi w wojskowych systemach łączności, zasadami ich rozwijania i eksploatacji w warunkach współczesnego pola walki. Absolwent tej specjalności posiada wiedzę z zakresu planowania i rozwijania polowych systemów łączności i informatyki, posiada umiejętności pozwalające na dowodzenia podległymi pododdziałami dowodzenia i łączności oraz  kierowania eksploatacją polowych systemów łączności. Wiedza uzyskana w trakcie realizacji przedmiotów kierunkowych i specjalistycznych przygotowuje przyszłego oficera pod względem organizacyjnym i technicznym. Uzupełnieniem kształcenia w WAT są zajęcia specjalistyczne w centrach szkolenia i praktyki dowódcze w jednostkach dowodzenia i łączności.

 

Rozpoznanie i zakłócanie elektroniczne - obejmuje wiedzę politechniczną z zakresu telekomunikacji i teleinformatyki ukierunkowaną na rozpoznanie i zakłócanie sygnałów radiowych. Są one skorelowane są z potrzebami i zadaniami Sił Zbrojnych RP w części obejmującej szkolenie specjalistyczne wojskowe. Jest to specjalność silnie związana z zapewnieniem bezpieczeństwa wojsk wykonujących zadania w kraju, jak i poza jego granicami. Ma ona na celu kształcenie w zakresie budowy i eksploatacji urządzeń i systemów przeznaczonych do rozpoznana i zakłócania radioelektronicznego, rozpoznania obrazowego i optoelektronicznego i rozpoznania radarowego (walka radioelektroniczna - WRE). W trakcie studiów podchorążowie zapoznają się z różnorodnymi środkami walki radioelektronicznej, przetwarzaniem informacji rozpoznawczej, zasadami rozwijania, współpracy i eksploatacji środków WRE w warunkach współczesnego pola walki. Absolwent tej specjalności posiada wiedzę z zakresu planowania i rozwijania środków i systemów walki radioelektronicznej, posiada umiejętności pozwalające na dowodzenia podległymi pododdziałami oraz kierowania eksploatacją systemów WRE w działaniach taktycznych. Wiedza uzyskana w trakcie realizacji przedmiotów kierunkowych i specjalistycznych przygotowuje przyszłego oficera pod względem organizacyjnym i technicznym. Uzupełnieniem kształcenia w WAT są zajęcia specjalistyczne w centrach szkolenia i praktyki dowódcze w jednostkach wojskowych walki radioelektronicznej.